Items Found : 28
Page No : 1 of 2

ISBN: 9789351303077
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 11495.00
Biblio : xvii+329p., figs., tabls., 23 cm

Aadhunik Pashupalan by Patel, Manjunath, Rekha Pathak & Sanjay Kumar

ISBN: 9789390259014
Imprint : Daya Publishing House
Year : 2021     Price : Rs. 6095.00
Biblio : x+159p., col. plts., figs., tabls., 23 cm

Aadhunik Sukar Palan Evam Chikitsha by Kumar, Ajit & Ravindra Kumar

ISBN: 9789390259021
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Year : 2021     Price : Rs. 7195.00
Biblio : xii+194p., figs., tbls., 25cm

ISBN: 9789351302629
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Year : 2021     Price : Rs. 4495.00
Biblio : xiv+99p.,tabls., 25 cm

ISBN: 9789390384846
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 9295.00
Biblio : viii+258p., figs., index., col., 25 cm

Aushdhiye Paudhe (Medicinal Plants) by Mishra, Navneet Kumar

ISBN: 9789351303268
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 7100.00
Biblio : xvi+341p., figs. tabls., 23 cm

ISBN: 9789390384891
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 12495.00
Biblio : xvi+341p., figs. tabls., 23 cm

ISBN: 9789390259137
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Year : 2021     Price : Rs. 3795.00
Biblio : xv+91p.,Figs.,Tabls., 25 cm

Biodiesel: Naveen Aayaam by Kureel, R S & R S Sengar

ISBN: 9789351303305
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 6995.00
Biblio : xxii+180p., figs., tabls., ind., 23 cm

Chara Utpadan Evam Prabandhan by Kumari, Kiran & S P Tiwari

ISBN: 9789390259205
Imprint : Daya Publishing House
Year : 2021     Price : Rs. 6095.00
Biblio : xiv+160 p., 25 cm

Dalhani Fasalon ki Unnat Kheti by Vinod Singh, Kalpana Srivastav

ISBN: 9789351302612
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Year : 2021     Price : Rs. 4495.00
Biblio : vii+72p.,tabls., 23 cm

ISBN: 9789390384327
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 37895.00
Biblio : x+1072p., figs., tbls., 25cm

ISBN: 9789390259601
Imprint : Daya Publishing House
Year : 2021     Price : Rs. 7295.00
Biblio : 2018, x+192p., figs., tbls., 25cm

ISBN: 9789390259618
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Year : 2021     Price : Rs. 5995.00
Biblio : x+120 p., figs., tabls., 25 cm

Krishi Arthashastra Evam Udyamita Vikas by Jaulkar, A M, A P Dwivedi & S K Badodiya

ISBN: 9789390384396
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 9795.00
Biblio : xi+268.,figs.,tbls.,25cm

Krishi Evam Udhamita Vikas by Sharma, R P et al

ISBN: 9789390384471
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 6095.00
Biblio : x+165p.,figs.,tabls., 25 cm

Litchi Utpadan Evam Vipanan by Misra, Kaushal Kumar & Satish Chand

ISBN: 9789390384556
Imprint : Biotech
Year : 2021     Price : Rs. 7495.00
Biblio : x+204p., figs., tbls., indx., 25cm

Machali Palan Kaise Kare by Singh, A K et al

ISBN: 9789390259656
Imprint : Daya Publishing House
Year : 2021     Price : Rs. 5095.00
Biblio : xiii+132p., figs., tabls., ind., 23cm

Madhumakhi Palan: Mahatva, Utpadan Evam Upyog by Mandal, Sunil Kumar & Anita Kumari

ISBN: 9789390259663
Imprint : Daya Publishing House
Year : 2021     Price : Rs. 7395.00
Biblio : x+201p.,figs.,tabls., 25 cm

Mushroom: Utpadan Prikshan Evam Vipann by Mandal, Sunil Kumar & Anita Kumari

ISBN: 9789390259779
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Year : 2021     Price : Rs. 5195.00
Biblio : x+138 p., figs., tabls., 25 cm